Barisan Nasional

(DILULUSKAN OLEH MESYUARAT DEWAN TERTINGGI BARISAN NASIONAL PADA 20 NOVEMBER,2010)


Pertubuhan ini hendaklah dipanggil Barisan Nasioanl Malaysia (yang selepas ini dirujuk sebagai “Barisan Nasional”)

Pertubuhan ini pada dasarnya bersifat Persatuan parti-parti politik yang mendokong tujuan-tujuan Barisan Nasional.

Sebagaimana yang terpakai dalam Perlembagaan ini:

 1. Barisan Nasional” ertinya Barisan Nasional Malaysia;
 2. Anggota” ertinya wakil yang tertentu bagi sebuah Parti Anggota;
 3. Parti Anggota” ertinya sebarang parti seperti yang dinyatakan dalam Fasal 6;
 4. Dewan Tertinggi” ertinya Dewan Tertinggi Barisan Nasional Malaysia;
 5. Jawatankuasa Penyelaras Negeri” ertinya Jawatankuasa Barisan Nasional pada peringkat negeri;
 6. Jawatankuasa Penyelaras Bahagian” ertinya Jawatankuasa Barisan Nasional pada peringkat bahagian. Sebuah bahagian hendaklah mengandungi sebuah kawasan Parlimen.
 7. Ahli Bergabung” ertinya mana-mana pertubuhan, pertubuhan politik, kelab, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) seperti yang dinyatakan dalam Fasal 6.
 8. Ahli Bersekutu” ertinya mana-mana individu seperti yang dinyatakan dalam Fasal 6.

Barisan Nasional hendaklah ditadbirkan:

 • Pada peringkat kebangsaan oleh Dewan Tertinggi;
 • Pada peringkat negeri oleh Jawatankuasa Penyelaras Negeri;
 • Pada peringkat kawasan Parlimen oleh Jawatankuasa Penyelaras Bahagian.

Tujuan-tujuan Barisan Nasional adalah seperti berikut:-

 1. Memupuk dan mengekalkan satu bangsa Malaysia yang harmoni dan bersatu-padu;
 2. Berusaha untuk mencapai pembangunan jasmani dan rohani dan mengekalkan Islam sebagai agama Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana jua di dalam Persekutuan dan untuk menegak dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
 3. Berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan saksama;
 4. Berusaha untuk mengeratkan lagi perhubungan di kalangan Ahli Barisan Nasional.

6.1 Ahli-ahli Barisan Nasional terdiri daripada 3 jenis :

 • Parti Anggota;
 • Ahli Bergabung; dan
 • Ahli Bersekutu

6.2 Parti Anggota terdiri daripada :-

 • Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)
 • Persatuan Cina Se Malaysia (MCA)
 • Kongres India Se Malaysia (MIC)
 • Parti Pesaka Bumiputra Bersatu (PBB)
 • Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP)
 • Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN)
 • Parti Progresif Penduduk Malaysia (PPP)
 • Parti Liberal Demokratik (LDP)
 • Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS)
 • Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu (UPKO)
 • Parti Bersatu Sabah (PBS)
 • Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP)
 • Parti Rakyat Sarawak (PRS)
 • Lain-lain parti politik yang dipersetujui dengan sebulat suara oleh kesemua parti anggota supaya diterima menjadi anggota Barisan Nasional.
 

6.3 Ahli Bergabung adalah mana-mana pertubuhan, pertubuhan politik, kelab, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan telah dipersetujui oleh Dewan Tertinggi supaya diterima menjadi ahli Barisan Nasional.

6.4 Ahli Bersekutu ialah warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas, bukan ahli berdaftar kepada mana-mana parti politik dan telah berdaftar keahliannya dengan Ibu Pejabat Barisan Nasional.

7.1 Setiap Parti Anggota mempunyai hak sepenuhnya untuk menghadiri, memberi pendapat dan mengundi dalam mesyuarat Dewan Tertinggi, Jawatankuasa Penyelaras Negeri atau Jawatankuasa Penyelaras Bahagian masing-masing.

7.2 Tertakluk kepada kelulusan dewan tertinggi, setiap ahli bergabung berhak:-

 1. MENGHADIRI DAN MEMBERI PENDAPAT DI KONVENSYEN BARISAN NASIONAL,
 2. MENGHADIRI DAN MEMBERI PENDAPAT DI DALAM MESYUARAT DEWAN TERTINGGI,
 3. MENGHADIRI DAN MEMBERI PENDAPAT DI JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI ATAU JAWATANKUASA PENYELARAS
 4. BAHAGIAN MASING-MASING; DAN
 5. MENGAMBIL BAHAGIAN DI DALAM AKTIVITI-AKTIVITI YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN TERTINGGI.

7.3 Setiap ahli bersekutu berhak menghadiri dan memberi pendapat di konvensyen barisan nasional dan mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti yang ditentukan oleh dewan tertinggi.

7.4 Dewan tertinggi barisan nasional berkuasa penuh untuk membuat sebarang keputusan berkenaan hak-hak keanggotaan / keahlian yang selanjutnya dan keputusan adalah muktamad.

8.1 DEWAN TERTINGGI

SEGALA URUSAN BARISAN NASIONAL HENDAKLAH DITADBIRKAN OLEH DEWAN TERTINGGI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BADAN TERTINGGI BARISAN NASIONAL. DEWAN TERTINGGI MENGANDUNGI:-

 1. PENGERUSI;
 2. TIMBALAN PENGERUSI;
 3. NAIB-NAIB PENGERUSI;
 4. SETIAUSAHA AGUNG;
 5. BENDAHARI AGUNG;
 6. TIGA ORANG WAKIL DARI TIAP-TIAP PARTI ANGGOTA TERMASUK JIKA ADA WAKIL-WAKIL YANG TERLANTIK SEBAGAI NAIB-NAIB PENGERUSI;
 7. SATU ORANG WAKIL PEMUDA YANG AKAN MEWAKILI KESEMUA PERGERAKAN-PERGERAKAN PEMUDA DARI SEMUA PARTI ANGGOTA, YANG DILANTIK DAN DIPUTUSKAN OLEH JAWATANKUASA PERGERAKAN PEMUDA BARISAN NASIONAL ITU; DAN
 8. SATU ORANG WAKIL WANITA YANG AKAN MEWAKILI KESEMUA PERGERAKAN-PERGERAKAN WANITA DARI SEMUA PARTI ANGGOTA, YANG DILANTIK DAN DIPUTUSKAN OLEH JAWATANKUASA PERGERAKAN WANITA BARISAN NASIONAL ITU.
8.2 PEGAWAI-PEGAWAI

PEGAWAI-PEGAWAI BARISAN NASIONAL HENDAKLAH TERDIRI DARIPADA:-

 • PENGERUSI;
 • TIMBALAN PENGERUSI;
 • NAIB-NAIB PENGERUSI;
 • SETIAUSAHA AGUNG;
 • BENDAHARI AGUNG; DAN
 • PEGAWAI AWAM.
8.3 TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI BARISAN NASIONAL
 • PENGERUSI

  PENGERUSI BARISAN NASIONAL YANG JUGA AKAN MENJADI PENGERUSI DEWAN TERTINGGI, HENDAKLAH DIPILIH OLEH ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN TERTINGGI. PENGERUSI BOLEH MEMEGANG JAWATANYA SELAGI DIKEHENDAKI OLEH DEWAN TERTINGGI. SEKIRANYA PENGERUSI MELETAKKAN JAWATANNYA, PERLETAKAN JAWATAN ITU HENDAKLAH BERJALAN KUATKUASANYA SELEPAS MENDAPAT KELULUSAN DEWAN TERTINGGI YANG AKAN MEMILIH DENGAN SECEPAT MUNGKIN SEORANG PENGERUSI BARU. PENGERUSI MEMPUNYAI KUASA MEMANGGIL MESYUARAT UNTUK MANA-MANA PENYELARAS NEGERI ATAU BAHAGIAN.
 • TIMBALAN PENGERUSI

  TIMBALAN PENGERUSI BARISAN NASIONAL YANG JUGA AKAN MENJADI TIMBALAN PENGERUSI DEWAN TERTINGGI, HENDAKLAH DIPILIH OLEH ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN TERTINGGI. TIMBALAN PENGERUSI BOLEH MEMEGANG JAWATANNYA SELAGI DIKEHENDAKI OLEH DEWAN TERTINGGI. SEKIRANYA TIMBALAN PENGERUSI MELETAKKAN JAWATANNYA, PERLETAKKAN JAWATAN ITU HENDAKLAH BERJALAN KUATKUASANYA SELEPAS MENDAPAT KELULUSAN DEWAN TERTINGGI YANG AKAN MEMILIH SECEPAT MUNGKIN SEORANG TIMBALAN PENGERUSI BARU. TIMBALAN PENGERUSI AKAN MENJALANKAN KUASA DAN TUGAS-TUGAS PENGERUSI SEMASA KETIADAAN PENGERUSI DI DALAM NEGERI DAN/ATAU KETIDAKHADIRANNYA DI DALAM MESYUARAT-MESYUARAT.
 • NAIB PENGERUSI

  SETIAP PARTI ANGGOTA HENDAKLAH MELANTIK SALAH SEORANG DARI TIGA ORANG WAKILNYA ITU MENJADI NAIB PENGERUSI DEWAN TERTINGGI. SEMASA KETIADAAN PENGERUSI ATAU TIMBALAN PENGERUSI, SEORANG PEMANGKU PENGERUSI HENDAKLAH DIPILIH DARI KALANGAN NAIB-NAIB PENGERUSI DENGAN PERSETUJUAN DEWAN TERTINGGI UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PENGERUSI. SEMASA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PENGERUSI, PEMANGKU PENGERUSI MEMPUNYAI KUASA PENUH SEBAGAI PENGERUSI. TUGAS-TUGAS NAIB-NAIB PENGERUSI PADA UMUMNYA ADALAH UNTUK MEMBANTU PENGERUSI DALAM MENYEMPURNAKAN TUGAS-TUGASNYA DISAMPING MENGETUAI WAKIL-WAKIL PARTI MASING-MASING, DAN JUGA UNTUK MEMELIHARA KEPENTINGAN PARTI YANG MEREKA WAKILI DAN UNTUK MENENTUKAN BAHAWA PARTI YANG MEREKA WAKILI ITU TIDAK AKAN MELAKUKAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN PERLEMBAGAAN BARISAN NASIONAL ATAU DASAR-DASAR YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN TERTINGGI.
 • SETIAUSAHA AGUNG

  SETIAUSAHA AGUNG HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI SETELAH BERUNDING DENGAN DEWAN TERTINGGI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENTADBIRAN BARISAN NASIONAL.
 • BENDAHARI AGUNG

  BENDAHARI AGUNG HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI SETELAH BERUNDING DENGAN DEWAN TERTINGGI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS HAL EHWAL KEWANGAN BARISAN NASIONAL.
 • PEGAWAI AWAM

  PEGAWAI AWAM HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU ADALAH SEORANG PEGAWAI YANG AKAN MENDAKWA ATAU DIDAKWA ATAS NAMA BARISAN NASIONAL. PEGAWAI TERSEBUT TIDAKLAH SEMESTINYA TERDIRI DARI SEORANG AHLI DEWAN TERTINGGI.
8.4 TUGAS, KUASA DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN TERTINGGI

TUGAS, KUASA DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN TERTINGGI ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

 1. MEMBENTUK DASAR-DASAR BARISAN NASIONAL;
 2. MENYELARASKAN PERKARA-PERKARA BERHUBUNG DENGAN PILIHANRAYA-PILIHANRAYA PARLIMEN, NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN;
 3. MEMUTUSKAN LANGKAH-LANGKAH TATATERTIB TERHADAP PARTI-PARTI ANGGOTA;
 4. TERTAKLUK KEPADA PERUNTUKAN-PERUNTUKAN YANG TERKANDUNG DI DALAM PERLEMBAGAAN INI, MENGGUBAL PERATURAN-PERATURAN DAN PERINTAH-PERINTAH TETAP YANG DIANGGAP MUSTAHAK UNTUK MENYEMPURNAKAN SEGALA URUSAN BARISAN NASIONAL.
 5. DEWAN TERTINGGI BOLEH MENURUNKAN KUASA-KUASA KEPADA MANA-MANA JUA JAWATANKUASA YANG MUNGKIN DITUBUHNYA;
 6. MELULUSKAN PENUBUHAN DAN MENENTUKAN KEANGGOTAAN JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DAN BAHAGIAN;
 7. MENUBUHKAN PERGERAKAN-PERGERAKAN WANITA DAN PEMUDA BARISAN NASIONAL.

PARTI-PARTI ANGGOTA BERHAK MENGALIH-GANTIKAN WAKIL ATAU WAKIL-WAKIL MEREKA DALAM DEWAN TERTINGGI, ATAU ANGGOTA DALAM MANA-MANA JUA JAWATANKUASA-JAWATANKUASA DENGAN CARA BERSURAT KEPADA SETIAUSAHA AGUNG DAN PENGGANTIAN ITU BERJALAN KUATKUASANYA MULAI DARI TARIKH SURAT ITU DISAMPAIKAN.

PEMBERITAHUAN MESYUARAT DEWAN TERTINGGI DAN AGENDA-AGENDANYA HENDAKLAH DIBUAT SEKURANG-KURANGNYA EMPAT BELAS (14) HARI SEBELUM MESYUARAT ITU DIADAKAN, MELAINKAN MESYUARAT-MESYUARAT TERGEMPAR YANG BOLEH DIADAKAN DALAM TEMPOH YANG LEBIH SINGKAT SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PENGERUSI.

KORAM MESYUARAT DEWAN TERTINGGI HENDAKLAH DENGAN KEHADIRAN MAJORITI PARTI-PARTI ANGGOTA.

MESYUARAT DEWAN TERTINGGI HENDAKLAH DIADAKAN SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) KALI SETAHUN ATAS ARAHAN PENGERUSI ATAU PEMANGKU PENGERUSI. SALAH SATU DARI MESYUARAT TERSEBUT BOLEHLAH DIANGGAP SEBAGAI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DEWAN TERTINGGI DENGAN SYARAT IANYA DIADAKAN SEBELUM 30 JUN TIAP-TIAP TAHUN.

MESYUARAT KHAS DEWAN TERTINGGI BOLEH DIADAKAN ATAS PERMINTAAN BERTULIS DARI SEKURANG-KURANGNYA SATU PERTIGA DARI JUMLAH PARTI-PARTI ANGGOTA.

SETIAUSAHA AGUNG HENDAKLAH MEMANGGIL MESYUARAT ITU DALAM TEMPOH DUA PULUH SATU (21) HARI DARI TARIKH PENERIMAAN PERMINTAAN ITU.

KEPUTUSAN MESYUARAT DEWAN TERTINGGI HENDAKLAH DENGAN SEBULAT SUARA; MELAINKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIBUAT DI BAWAH FASAL-FASAL 15 DAN 22 SAHAJA YANG BOLEH DIBUAT DENGAN SUARA MAJORITI, DI MANA SETIAP PARTI ANGGOTA MASING-MASING MEMPUNYAI SATU (1) UNDI.

MANA-MANA PARTI ANGGOTA, OLEH SEBAB-SEBAB YANG MUNASABAH, TIDAK DAPAT HADIR DALAM MANA-MANA MESYUARAT DEWAN TERTINGGI, BERHAK MEMOHON PENANGGUHAN TERHADAP PERLAKSANAAN KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT DALAM MESYUARAT ITU, DAN DALAM HAL YANG DEMIKIAN, DEWAN TERTINGGI HENDAKLAH MENGADAKAN SATU LAGI MESYUARAT SECEPAT MUNGKIN UNTUK MEMBINCANGKAN SEMULA PERKARA YANG SAMA.

DEWAN TERTINGGI MEMPUNYAI KUASA UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB, MENGGANTUNG ATAU MEMECAT MANA-MANA PARTI ANGGOTA YANG MELAKUKAN SESUATU YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN BARISAN NASIONAL.

LAMBANG, LENCANA DAN BENDERA NASIONAL ADALAH DACING YANG BERWARNA PUTIH DAN BERLATAR-BELAKANGKAN WARNA NILAKANDI. WALAUBAGAIMANAPUN, PARTI ANGGOTA BOLEHLAH MENGGUNAKAN LAMBANG, LENCANA DAN BENDERA MASING-MASING JIKA DIFIKIRKAN PERLU.

17.1 PUNCA PENDAPATAN

PUNCA PENDAPATAN BARISAN NASIONAL ADALAH DARI SUMBANGAN PARTI-PARTI ANGGOTA DAN JUGA SUMBANGAN LAIN.

17.2 KUASA MEMBELANJAKAN WANG

KUASA MEMBELANJAKAN WANG BARISAN NASIONAL ADALAH TERLETAK PADA PENGERUSI.

17.3 KIRA-KIRA

BENDAHARI AGUNG AKAN MENYIMPAN KIRA-KIRA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN DAN MENYEDIAKAN PENYATA KIRA-KIRA BERAKHIR PADA 31 HB DISEMBER SETIAP TAHUN, YANG MANA SETELAH DIAUDIT HENDAKLAH DIKEMUKAKAN KEPADA DEWAN TERTINGGI DI DALAM MESYUARAT AGUNG TAHUNANNYA UNTUK DISAHKAN.

17.4 PEMERIKSA KIRA-KIRA

DEWAN TERTINGGI HENDAKLAH MELANTIK PEMERIKSA KIRA-KIRA UNTUK MENGAUDIT BUKU KIRA-KIRA BARISAN NASIONAL.

PINDAAN ATAU TAMBAHAN KEPADA PERLEMBAGAAN HANYA DAPAT DIBUAT DI DALAM MESYUARAT DEWAN TERTINGGI, DAN PINDAAN ATAU TAMBAHAN ITU AKAN BERJALAN KUATKUASANYA SETELAH DILULUSKAN OLEH PENDAFTAR PERTUBUHAN.

SEKIRANYA SEBARANG PARTI ANGGOTA MENARIK DIRI DARI BARISAN NASIONAL, ATAU WAKIL/WAKIL-WAKILNYA MENARIK DIRI DARI PARTINYA SENDIRI, MAKA PARTI ATAU WAKIL/WAKIL-WAKILNYA ATAU WAKIL/WAKIL-WAKIL ITU DENGAN SENDIRINYA BERHENTI DARI MENJADI ANGGOTA DEWAN TERTINGGI ATAU LAIN-LAIN JAWATANKUASA DAN PARTI ATAU WAKIL/WAKIL-WAKIL INI HENDAKLAH MENYERAHKAN BALIK KEPADA SETIAUSAHA AGUNG SEGALA SURAT-SURAT YANG PERNAH DITERIMA OLEH PARTI ATAU WAKIL/WAKIL-WAKIL ITU DARI PENGERUSI, SETIAUSAHA AGUNG ATAU BENDAHARI AGUNG SEMASA MEREKA MEMEGANG JAWATAN.

SATU AKUJANJI SECARA BERTULIS MENGENAI PENYERAHAN BALIK SEMUA SURAT-SURAT INI KEPADA SETIAUSAHA AGUNG HENDAKLAH DIBERI OLEH SETIAP ANGGOTA DEWAN TERTINGGI YANG BERKENAAN ATAU ANGGOTA MANA-MANA JAWATANKUASA YANG TELAH DIPILIH ATAU DILANTIK UNTUK MEMEGANG JAWATAN TERSEBUT.

ADALAH MENJADI KEWAJIPAN KEPADA SETIAP PARTI ANGGOTA, DEWAN TERTINGGI DAN/ATAU LAIN-LAIN JAWATANKUASA UNTUK MEMBERITAHU DENGAN CARA BERTULIS KEPADA SETIAUSAHA AGUNG TENTANG SEBARANG PERTUKARAN ALAMATNYA.

BARISAN NASIONAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS KETIDAKSAMPAIAN SURAT-SURAT, PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN, DAN SEBAGAINYA YANG DISEBABKAN OLEH PERTUKARAN ALAMAT.

SEMUA PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN, SURAT-SURAT DAN SEBAGAINYA YANG DIKIRIMKAN MENGIKUT ALAMAT TERAKHIR YANG DIKETAHUI ADALAH DISIFATKAN SEBAGAI TELAH DITERIMA OLEH PENERIMA-PENERIMA YANG DITUJUKAN.

IBU PEJABAT BARISAN NASIONAL TERLETAK DI SUITE 1 & 2, TINGKAT 8, MENARA DATO’ ONN, JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR ATAUPUN DI MANA-MANA JUA YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN TERTINGGI DAN DILULUSKAN OLEH PENDAFTAR PERTUBUHAN. IBU PEJABAT TERSEBUT HENDAKLAH DINAMAKAN “IBU PEJABAT BARISAN NASIONAL, MALAYSIA”.

JIKA TIMBUL SEBARANG KEKELIRUAN TENTANG PENTAFSIRAN, SUSUNAN DAN PENGERTIAN MENGENAI MANA-MANA PERUNTUKAN DI DALAM FASAL PERLEMBAGAAN INI ATAU MANA-MANA PERATURAN DAN PERINTAH TETAPNYA, MAKA TAFSIRAN, DENGAN SUARA MAJORITI ANGGOTA DEWAN TERTINGGI ADALAH TERPAKAI DAN MUKTAMAD.

23.1 JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI BARISAN NASIONAL HENDAKLAH TERDIRI DARI SEORANG PENGERUSI, SETIAUSAHA DAN BENDAHARI DAN TIGA (3) ORANG WAKIL DARI TIAP-TIAP PARTI ANGGOTA TERMASUK NAIB PENGERUSI, SATU ORANG WAKIL PEMUDA DARI SETIAP PARTI ANGGOTA YANG DILANTIK OLEH JAWATANKUASA PERGERAKAN PEMUDA BARISAN NASIONAL PERINGKAT NEGERI, DAN SATU ORANG WAKIL WANITA BAGI MEWAKILI KESEMUA PERGERAKAN-PERGERAKAN WANITA DARI SETIAP PARTI ANGGOTA YANG DILANTIK OLEH JAWATANKUASA PERGERAKAN WANITA BARISAN NASIONAL PERINGKAT NEGERI.

23.2 TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI DALAM JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

 • PENGERUSI

  PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI HENDAKLAH DILANTIKAN OLEH PENGERUSI DEWAN TERTINGGI DENGAN PERSETUJUAN DEWAN TERTINGGI KECUALI MANA-MANA NEGERI YANG ADA MEMPUNYAI PARTI GABUNGAN ATAU PERIKATANNYA SENDIRI MAKA PERLANTIKAN PENGERUSI HENDAKLAH DIBUAT SETELAH BERUNDING DENGAN PENGERUSI GABUNGAN ATAU PERIKATAN DI NEGERI TERSEBUT LEBIH DAHULU. PENGERUSI BOLEH MEMEGANG JAWATANNYA SELAGI DIKEHENDAKI OLEH PENGERUSI DEWAN TERTINGGI DAN DIA HENDAKLAH MEMPENGERUSIKAN SEMUA MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI.
 • NAIB PENGERUSI

  SETIAP PARTI ANGGOTA HENDAKLAH MELANTIK SALAH SEORANG DARI TIGA ORANG WAKILNYA ITU SEBAGAI NAIB PENGERUSI DALAM JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI BARISAN NASIONAL. NAIB-NAIB PENGERUSI ITU BOLEH MEMEGANG JAWATAN MEREKA SELAGI DIKEHENDAKI OLEH PARTI YANG MEREKA WAKILI. SEMASA KETIADAAN PENGERUSI, SEORANG PEMANGKU PENGERUSI HENDAKLAH DIPILIH DARI KALANGAN NAIB-NAIB PENGERUSI. SEMASA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PENGERUSI, PEMANGKU PENGERUSI MEMPUNYAI KUASA PENUH SEBAGAI PENGERUSI.
 • SETIAUSAHA

  SETIAUSAHA HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DENGAN PERSETUJUAN JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENTABIRAN JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI.
 • BENDAHARI

  BENDAHARI HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DENGAN PERSETUJUAN JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS HAL-EHWAL KEWANGAN JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI.

23.3 TUGAS, KUASA DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

 1. MENYELARAS KEGIATAN JAWATANKUASA-JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN;
 2. BERTINDAK SEBAGAI BADAN PERHUBUNGAN DI ANTARA DEWAN TERTINGGI DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN DI DALAM NEGERI ITU BERHUBUNG DENGAN SEMUA PERKARA YANG AKAN DITETAPKAN OLEH DEWAN TERTINGGI.
 3. MENGEKALKAN DAN MEMUPUK PERHUBUNGAN DAN PERPADUAN YANG LEBIH ERAT DI KALANGAN PARTI-PARTI ANGGOTA DI DALAM NEGERI ITU;
 4. MELAKSANAKAN MANA-MANA JUA ARAHAN YANG DIKELUARKAN KEPADANYA OLEH DEWAN TERTINGGI, TERMASUK MENUBUHKAN PERGERAKAN-PERGERAKAN PEMUDA DAN JUGA WANITA BARISAN NASIONAL DI PERINGKAT NEGERI.

24.1 JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN BARISAN NASIONAL HENDAKLAH MENGENDUNGI TIGA ORANG WAKIL DARI TIAP-TIAP PARTI ANGGOTA DAN JUGA SATU ORANG WAKIL PEMUDA BAGI MEWAKILI KESEMUA PERGERAKAN-PERGERAKAN PEMUDA BARISAN NASIONAL PERINGKAT BAHAGIAN, SATU ORANG WAKIL WANITA BAGI MEWAKILI KESEMUA PERGERAKAN-PERGERAKAN WANITA DARI SETIAP PARTI ANGGOTA YANG DILANTIK OLEH JAWATANKUASA PERGERAKAN WANITA BARISAN NASIONAL PERINGKAT BAHAGIAN, AHLI PARLIMEN DAN AHLI-AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI DARI BARISAN NASIONAL JIKA ADA, DAN PEGAWAI-PEGAWAI YANG BERIKUT HENDAKLAH DILANTIK DARI KALANGAN WAKIL-WAKIL PARTI ANGGOTA:

 • PENGERUSI
 • SETIAUSAHA
 • BENDAHARI

JIKA JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN MENGANDUNGI KURANG DARI LAPAN (8) ORANG WAKIL, TIAP-TIAP PARTI ANGGOTA DI KALANGAN BAHAGIAN ITU BOLEHLAH MELANTIK TIDAK LEBIH DARI DUA (2) ORANG ANGGOTA TAMBAHAN DI DALAM JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN.

24.2 TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

 • PENGERUSI

  PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI DEWAN TERTINGGI DENGAN PERSETUJUAN DEWAN TERTINGGI UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN. PENGERUSI-PENGERUSI INI AKAN MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN DAN IA HENDAKLAH MEMPENGERUSIKAN SEMUA MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN ITU.
 • SETIAUSAHA

  SETIAUSAHA HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN DARI SALAH SEORANG JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN ITU, DENGAN PERSETUJUAN JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENTADBIRAN BARISAN NASIONAL DI BAHAGIAN ITU.
 • BENDAHARI

  BENDAHARI HENDAKLAH DILANTIK OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN DARI SALAH SEORANG JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN ITU, DENGAN PERSETUJUAN JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN UNTUK MEMEGANG JAWATAN SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI SESUATU PERLANTIKAN DAN BELIAU BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS HAL-EHWAL KEWANGAN BAHAGIAN ITU.

AHLI PARLIMEN DAN AHLI-AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI DARI BARISAN NASIONAL, JIKA ADA

AHLI PARLIMEN DAN AHLI-AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI DARI BARISAN NASIONAL DALAM BAHAGIAN ITU, JIKA ADA, HENDAKLAH MENJADI EX-OFFICIO JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN. MEREKA BOLEH MEMEGANG JAWATAN EX-OFFICIO ITU SELAGI MEREKA MENJADI AHLI PARLIMEN ATAU AHLI-AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI.

24.3 TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KUASA JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

 1. MEMUPUK PERSEFAHAMAN DAN KERJASAMA DI KALANGAN PARTI-PARTI ANGGOTA DI DALAM BAHAGIAN ITU BERHUBUNG DENGAN PERKARA-PERKARA KEPENTINGAN BERSAMA
 2. MEMBANTU DALAM MENYEDIAKAN DAN MELAKSANAKAN RANCANGAN-RANCANGAN UNTUK ORANG RAMAI DI BAHAGIAN ITU;
 3. MEMBANTU UNTUK MENGELOLAKAN ORANG RAMAI SUPAYA MENYERTAI KHIDMAT-KHIDMAT MASYARAKAT.
 4. MEMBANTU UNTUK MENERANGKAN DASAR-DASAR KERAJAAN KEPADA ORANG RAMAI DALAM BAHAGIAN ITU;
 5. BERTINDAK SEBAGAI BADAN PERHUBUNGAN UNTUK ORANG RAMAI DI DALAM BAHAGIAN ITU.

24.4 KEKERAPAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DAN JAWATANKUASA PENYELARAS BAHAGIAN JAWATANKUASA-JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DAN BAHAGIAN HENDAKLAH MENGADAKAN MESYUARAT MASING-MASING SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) BULAN SEKALI ATAU PADA BILA MASA YANG DIARAHKAN OLEH PENGERUSI MASING-MASING ATAU ATAS PERMINTAAN TIDAK KURANG DARI SATU PERTIGA (1/3) DARI JUMLAH AHLI-AHLI JAWATANKUASA YANG BERKENAAN.

24.5 KORAM MESYUARAT

KORAM MESYUARAT JAWATANKUASA-JAWATANKUASA PENYELARAS NEGERI DAN BAHAGIAN ADALAH DENGAN KEHADIRAN MAJORITY PARTI-PARTI ANGGOTA.

24.6 KEPUTUSAN

KEPUTUSAN HENDAKLAH DENGAN SEBULAT SUARA SEPERTI DINYATAKAN DALAM FASAL 13.

25.1 TIAP-TIAP AHLI BERGABUNG HENDAKLAH MEMBAYAR SEBANYAK RINGGIT MALAYSIA SEPULUH (RM10.00) UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI AHLI. YURAN INI DIBAYAR SEKALI SAHAJA.

25.2 TIAP-TIAP AHLI BERSEKUTU HENDAKLAH MEMBAYAR DENGAN WANGNYA SENDIRI SEBANYAK RINGGIT MALAYSIA LIMA (RM5.00) UNTUK MENDAFTAR SEBAGAI AHLI. YURAN TERSEBUT MERUPAKAN BAYARAN UNTUK SEUMUR HIDUP.

26.1 KONVENSYEN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN DI PERINGKAT NEGERI BOLEH DIADAKAN, JIKA PERLU.

26.2 AGENDA, JUMLAH PERWAKILAN DARIPADA PARTI-PARTI ANGGOTA, TEMPAT DAN MASA DIADAKAN KONVENSYEN SEPERTI FASAL 26.1 DI ATAS AKAN DITENTUKAN OLEH DEWAN TERTINGGI.

Setelah menerima teguran oleh Presiden Amerika Syarikat, Barrack Obama sendiri terhadap tatacara Peguam Negara Amerika, Loretta Lynch, mengumumkan kes saman sivil terhadap 1MDB, kini Jabatan itu terpaksa menarik balik kes saman sivil dan arahan pembekuan asset terhadap Syarikat Red Granite Pictures, Inc. 

Syarikat ini ada kaitan dengan anak tiri Dato Seri Najib Tun Razak, iaitu Riza Aziz.  Tindakan tersebut terpaksa diambil oleh Jabatan Kehakiman Amerika atas sebab kegagalan dan kesalahan Jabatan dalam meneliti bukti terhadap syarikat  perfileman tersebut sebelum mengeluarkan saman sivil dan tindakan rampas asset.  Ini satu perkara - sepertimana yang diperhatikan komuniti perundangan - yang mempunyai potensi untuk mengaibkan  Jabatan itu sendiri.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam Red Granite Pictures, semua pinjaman yang diambil adalah melalui sebuah syarikat lain dan bukan 1MDB.  Pinjaman ini telah diambil untuk menerbitkan filem “The Wolf of Wall Street”.  Filem ini telah pun meraih keutungan di pawagam dan tayangan di television dan melalui DVD.   Semua wang pinjaman telah dilunaskan.  Kini, Red Granite dengan kerjasama Riza Aziz sedang berusaha untuk membikin sebuah lagi filem untuk edaran di pawagam, khususnya.

Tuduhan Jabatan Kehakiman A.S. tidak berasas dan mempunyai niat jahat kerana dikatakan berlandaskan dan merujuk kepada laporan Sarawak Report yang tidak mempunyai asas yang kukuh tetapi mempunyai niat jahat.

"Atas kertas AS$1 bilion adalah untuk hak sumber, namun (ia) digunakan untuk kekayaan peribadi ... (termasuk) hutang perjudian di kasino Las Vegas, kapal layar mewah, hiasan dalaman di London, jutaan dalam hartanah termasuk jet Bombardier bernilai AS$35 juta," kata Timbalan Pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan, Andrew McCabe.

Ini bukan sahaja satu perkara yang mengaibkan Jabatan tersebut, malah ianya telah menimbulkan keresahan terutama dari aspek kesahihan tindakan pejabat Loretta Lynch.   Ramai yang percaya bahawa beliau tidak perlu mengwujudkan satu suasan sarkis melalui satu sidang akhbar untuk mengumumkan kes ini kepada pihak luar terutama media.  Ianya mempunyai niat jahat yang terselindung atau apa yang lazimnya disifatkan dalam perundangan sebagai mala fide.

Justeru, tindakan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat (DoJ) dilihat  keterlaluan oleh banyak pihak yang ada kaitan dengan perundangan Ameriak  kerana ianya melanggar keadilan asasi individu yang didakwa disiasat atas kes penggubahan wang haram di Amerika Syarikat.

Baru-baru ini, seorang peguam kanan Australia kelahiran Malaysia Quintin Rozario menegaskan bahawa langkah Jabatan Kehakiman Amerika merampas aset yang didakwa mempunyai kaitan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mempunyai kecacatan.

Beliau seterusnya membayangkan mereka telah melakukan kesalahan itu menerusi kenyataan tanpa disertai bukti kukuh atau keputusan mahkamah yang sah yang boleh menyokong dakwaannya.

Untuk perkara itu berlaku, defendan rakyat Malaysia itu harus diadili terlebih dahulu dan jelas sekali mereka tidak pun diadili.

Lynch juga dilihat sudah melampaui batas kuasanya dengan merumuskan bahawa satu kesalahan atau beberapa kesalahan telah dilakukan oleh Malaysia atau ejennya

Ada juga sesetengah pihak termasuk portal MalaysiaKini yang menyangkal hujah Rozario yang mana laman itu dipetik memberitahu bahawa AS berhak menyiasat kes terbabit kerana berlaku di negara berkenaan.

Apa yang tidak difahami mereka ini adalah memang benar setiap negara berhak menghakimi dan mengadili kes jenayah yang berlaku di negara masing-masing.

Tetapi, berlainan dengan kes ini, empat individu yang dikatakan terbabit ini belum diadili mengikut perlembagaan tetapi pengumuman sita sudah dibuat seperti mereka ini sudah didapati bersalah oleh mahkamah.

Justeru, hujah Rozario boleh disokong sepenuhnya apabila AS ini dilihat sentiasa seiring dengan tindakan Amerika Syarikat selama ini yang menggunakan taktik kekerasan ke atas negara kecil.

Ada juga yang mempertikaikan Rozario apabila menjadikan kes Daimler lawan Baume pada 2014.

"Walaupun Jho Low atau individu yang disebut dalam aduan itu adalah penduduk di Amerika Syarikat dan adalah agen 1MDB atau kerajaan Malaysia, mereka telah melakukan kesalahan di negeri mereka tinggal, perbuatan mereka tidak boleh dikaitkan dengan kerajaan atau 1MDB," kata Rozario.

Apa yang dimaksudkan oleh peguam berkenaan adalah apa-apa kesalahan yang membabitkan mana-mana individu dari mana-mana negara tidak perlu dikaitkan dengan kerajaan negara asal pihak yang didawa.

Sepertinya, ahli perniagaan Jho Low dengan mudahnya diaitkan dengan 1MDB hanya kerana beliau pernah menjadi agen 1MDB.

Sebagai pegawai tertinggi undang-undang di negaranya, tindakan Loretta Lynch baru-baru ini adalah menafikan perbicaraan yang adil atau apa juga perbicaraan kepada responden.

Loretta sendiri pada masa sama telah menjadi hakim, juri dan pelaksana hukuman.

Pada 20 Julai lepas, Lynch dalam kenyataannya ketika mengumumkan tindakan undang-undang, antara lain berkata ahli perniagaan Malaysia dikenali sebagai Jho Low melakukan pengubahan wang haram berjuta-juta dolar ke Amerika Syarikat, dengan membeli hartanah serta menjalani gaya hidup mewah.

Beliau juga menyentuh rekod Amerika Syarikat dalam mematuhi undang-undang antarabangsa yang digambarkannya sebagai 'tidak konsisten pada tahap terbaik, bersifat memilih dan mempunyai kecacatan paling teruk'.

Oleh sebab itu, rakyat Malaysia diminta tidak terjejas mahu pun terganggu dengan tuntutan sivil mahkamah seperti yang dikemukakan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat (DoJ).

IMBAS KEMBALI:

PAC yang dianggotai 14 Ahli Parlimen sembilan ahli daripada parti Barisan Nasional (BN) dan lima daripada parti pembangkang dalam menyiapkan laporan ini secara kolektif dengan mengemukakan rumusan serta cadangan kepada Kerajaan berhubung kawalan pengurusan tadbir urus syarikat 1MDB yang dimiliki Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD)

 PAC memulakan laporan prosiding Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1MDB pada 19 Mei 2015 dan mengakhiri prosiding ini pada 11 Februari 2016 dengan memanggil semua pihak yang bertanggungjawab terhadap syarikat 1MDB termasuk Kementerian Kewangan (MoF), Unit Perancang Ekonomi (EPU), Lembaga Pengarah 1MDB, pengurusan tertinggi 1MDB dan Juruaudit 1MDB.

6) PAC mengakui bahawa syarikat 1MDB mempunyai struktur modal yang lemah dan terdapat beberapa kelemahan tadbir urus yang dijelaskan dengan terperinci dalam laporan ini.

 PAC juga mendapati bahawa struktur modal 1MDB terlalu bergantung kepada penggunaan hutang.

 PAC juga berpuas hati dengan Laporan Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1MDB pelan rasionalisasi syarikat 1MDB dan langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam tempoh singkat bagi memulihkan syarikat ini

Atas sebab itu, PAC menyarankan supaya pihak penguatkuasa perlu mengkaji dengan teliti laporan ini dan membuat siasatan lanjut. Jika didapati wujud kesalahan, tindakan undang-undang perlu diambil.